Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.04.2010 00:38 - НА КРАТКО ЗА.....
Автор: gmihov Категория: Технологии   
Прочетен: 1968 Коментари: 6 Гласове:
1НА КРАТКО ЗА МОИТЕ НЕПРИЗНАТИ ОШЕ РЕЗУЛТАТИ, ОТКРИТИЯ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕОРИИ.       Моите резултати, открития, изобретения, теории се отнасят към онази група научни достижения, които обикновено не се извършват от титулувани учени, а от лаици, които идват да докажат, че нещо, което се счита за невъзможно е възможно и за чието признание половин век от време е не достатъчно.    Анализирайки през целият си съзнателен живот, в продължение на повече от 70години, същността на Всемира и конкретно същността на гравитацията,като продукт на същността на Всемира и механизма на гравитационното силово въздействие в периода 1960 – 2010 г. сам и със съавтори достигнах до открития, които те първа ще се проумяват, признават и оползотворяват. Някой от тях ще имат нови автори и ще носят техните имена без да се споменава моето име и името на моите съавтори.  Възможна е и такова положение някои от тях, които открих друг преди мен да ги е открил и да не съм аз първият автор, който е достигнал до тях.  До какво на кратко, като любител, достигнах сам и със съавтори в периода 16960-2010г, като обективен резултат, откритие, изобретение и теория?  Ще изброя на кратко по памет по съществените от тях, без пълнота на техният списък и без обяснения по тяхната същност, което съм направил, когато съм достигнал до тях и съм отразил в съответен писмен труд, който в хода на времето съм публикувал или изнасял на форуми.  Няма да ги подреждам и определям, кое е резултат, откритие, изобретение, теория. Това ще оставя за в бъдеще да направят специалистите, когато видят тяхната достоверност и конкретна полза от тях, като отделят тези от тях до които други преди мен са достигнали, както и тези до които аз сам или с моите съавтори пръв съм достигнал до тях.  Няма да определям и кои тях са най- значими и кои по малко значими. Това ща покаже времето.   Кратък, не пълен списък на това до което достигнах:   1. Зависимост на обемите, масите, теглата и гравитационните потенциали при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса от положението им спрямо направлението на гравитационната сила, както масите, теглата и гравитационните потенциали при подводниците зависят от положението им на потъване или изплуване. 2. Наличие на неопределен брой  обеми, маси, тегла и гравитационни потенциали, при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса между две гравитационни нива. 3. Наличие на сбор от два и повече гравитационни потенциали, между две гравитационни нива, при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса различен от нула. 4. При съпоставяне на различните тегла, които имат системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса между две гравитационни нива наличие на работна гравитационна сила по голяма от нула. 5. При еднопосочно движение на системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса във вертикална равнина по затворен път в гравитационното поле, всички тегла и гравитационни потенциали , при падането им са по големи от всички тегла и гравитационни потенциали, които те имат, при издигането си. 6. Сумарната гравитационна енергия по затворен път в гравитационното поле , при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса по голяма от нула в резултат на което гравитационното поле не е консервативно. 7. На базата на закона за въртящия момент, при еднораменен лост преобръщане на системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса под влияние на собственото им тегло с промени на същото от определен минимум до определен максимум и обратно. 8. На базата на закона за съхранение на енергията и наличието на максимални тегла, при падане и минимални такива , при издигане и възможностите за преобръщане само под влияние на собствените им тегла, при системите с гравитационно обоснован променлив обем и маса възстановяване на гравитационни потенциали по големи от изразходваните , при падането с печалба на енергия , което също показва нагледно, че гравитационното поле не е консервативно. 9. На базата на закона FCos 90 gr = 0 наличие на постоянна работна гравитационна сила осигуряваща непрекъснато движение по затворен път в гравитационното поле с непрекъснат добив на енергия от него. 10. При запазване на посоките на действуващите сили , при ротацията на двураменен лост съотношението на моментите на силите е константна величина. 11. Общ закон за енергията E =/0,5mv^2/./v1 – v2/: v1 , при гравитацията E =/0,5mc2/./c-gt/ : c . С ползуването на този закон се вижда, че закона Е = mc^2 на базата на съхранението на движението и неговата относителност не е общ закон, а частен случай. 12. Общ закон за гравитационнияимпулс I = m/c-gt/. С ползуването на този закон се вижда и доказва заблудата, че масата на телата зависи от скоростта с която те се движат, до която Айнщайн достигна и на базата на своя заслужен голям авторитет наложи в обективното човешко познание, както Птоломеий - неподвижната земя, Аристотел – че тежките тела падат винаги по бързо от леките. 13. Общ закон за гравитационното ускорение gn = go/c-gt/: c. С ползуването на този закон се вижда, че гравитационното ускорение в дадена точка на гравитационното поле зависи и от скоростта на падане. 14. Общ закон за гравитационната сила F =mgn = mgo/c-gt/:c. С ползуването на този закон се вижда, че големината на гравитационната сила в дадена точка от гравитационното поле зависи и от скоростта с която падат телата в гравитационните полета и ,че закона на Нютон за гравитационната сила е частен случай и ползуването му като общ закон води до заблуди, до скорости по големи от скоростта на гравитацията. 15. Сумата от гравитационният импулс и гравитационната сила в съответствие с закона за съхранение на енергията в дадена точка от гравитационното поле е постоянна  величина. 16. Гравитационната сила и гравитационното ускорение, на базата на относителността на движението са обратно пропорционални на скоростта с която падат телата в гравитационните полета. 17. Движението е не определяемо по отношение на пространството. 18. Всички гравитационни полета действуват едно в друго и са независими едно от друго. 19. Всяко гравитационно “ привличане” между две тела е реален израз на две независими реактивни гравитационни сили, обосновани от реактивното силово въздействие на гравитационните им полета. 20. Във Всемира има само едно всеобщо вместилище и това е всеобщото, безначално безкрайно, съхранимо/вечно/ пространство и всяка част от него е такава/ вместилище/, измерима, като обем , с три измерение и липса на вещева същност и всякакви свойства . 21. Във Всемира има само една единствена материя и всяка материя е част от нея,  съхранима/ вечна/, безначална и безкрайна, притежаваща инертност, която съществува в безкраен брой преходни структурни форми с пространствени размери между две недостижими граници: нулата и безкрайността, която изпълва изцяло пространството с различна плътност и е единственият всеобщ инертен строителен материал на Всемира от който е изградено всичко във Всемира – вечно и преходно. 22. Във Всемира има само едно всеобщо, съхранимо/ вечно/ движение, като всеобщ творец и рушител на структурните форми на материята и всяко движение е част от него, което изпълва изцяло материята и пространството. 23. Пространството, материята и движението са независими характеристика на безначалната и безкрайна базова същност  на Вечността / на Всемира, на Бога, на Природата и пр./ . 24. Неделимото и съхранимо триединство от: пространство – материя- движение е единствената физическа същност на това, което вярващите наричат Бог- отец, син и свети дух , а атеистите наричат природа и всичко е от тази същност, в нея и тя е във всичко и никой и по никакъв начин не може да посочи и докаже точка от пространството където това триединство да липсва и в тази точка да има нещо друго, което да не е от него. 25. От инертността на материята, като противодействие и движението, като действие произтичат принципите на Нютон, като едно от най значимите достижения в обективното човешко познание. 26. Всичко във Всемира е и в и от неделимото и съхранимо триединство от пространство- материя – движение, в т.ч. и гравитацията, която излъчват телата, както светлината и като радиално лъчение формира около тях гравитационните им полета. 27. Във всемира няма движение без структура на материята и извън пространството, в това число и при гравитацията.И гравитацията е продукт на неделимото и съхранимо триединство от : пространство – материя – движение и в него. И тя има своя материален носител – гравитона, който е носителя на гравитационната енергия и гравитационния импулс. Сумарната маса /М1/ на гравитаните, които упражняват силово въздействие върху телата , в съответствие с закона за съхранение на енергията и материята, измерима, като маса е: М1 =/1 -M2v/: /c-v/ 28. При всеобщото проникване на гравитационното излъчване едно в друго , във всяка точка от пространството е налице неизчерпаема гравитационна енергия, която при определени условя обуславя и гарантира гравитационна енергетика с неограничени възможности за икономически изгоден и безопасен добив на енергия. 29. Движението, като всеобщ творец и рушител на всичко във Всемира изгражда и разгражда всичко с един единствен механизъм на силово въздействие, като сблъсква микро и макроструктурите на всеобщата базова същност на Вечността, като материя, които сблъсък бива : блъсък, както , при въздушните и водни енергийни потоци и отблъсък, както това е при гравитационните и магнитни енергийни потоци /полета/. 30. Всеки енергиен поток в пространството е подукт на движението. 31. Всеки енергиен поток формира енергийно поле в пространството, което изпълва. 32. Без енергиен поток в пространството няма енергийно поле. 33. Енергийните полета биват: корпускуларни и трептящи/ вълнови/, право действуващи, като водните и въздушните и реактивно действуващи, като гравитационните. 34. Силата на въздействие при право действуващите е пропорционална на напречното сечение на телата, а при реактивно действуващите е пропорционална на масата на телата върху , които действува. 35. Енергията на всеки енергиен поток / всяко енергийно поле/ е неизчерпаема докато то съществува. Докато вятъра ,гравитацията, светлината съществуват и пр. по никакъв начин  и с никаква техника не може да бъде изчерпана тяхната енергия. 36. Поради зависимостта на силовото въздействие в гравитационните полета от обемите и масите на телата във всемира няма и не може да има консервативно поле. От всяко поле, със съотметно техническо средство, при съответни конкретни условя може да се черпи полезна енергия,при движение по затворен път в него. 37. Поради зависимостта на големината на гравитационната сила от масата на телата в гравитационните полета и принципа ”Всяко действие има равно на себе си противодействие” и всеобщото проникване на гравитационните полета едно в друго, във всяка точка от пространството са налице неограничен брой потенциални гравитационни сили с неограничена големина. 38. Еднаквата скорост на корпускуларните излъчвания от телата , спрямо тях, независимо от това неподвижни или подвижни са се обуславя от инертността, като неделимо базово качество на материята, при всички възможни случаи. 39. Паради пълната прозрачност на телата за гравитацията, слънцето, планетите, звездите,със своите гравитационни полета участвуват в тектоничните поцеси вътре в земята и тя в тях. 40. Поради съхранението на движението процесите на изграждане, съществуване и разграждане , при всяка структура на базовата същност на Вечността / макро и микро/ са непрекъсваеми в времето, поради, което живота и смъртта се единство неделимо. 41. Радиалното излъчване на гравитоните от телата обуславя намалението на гравитационната сила с квадрата на разстоянието от източника на излъчването. 42. Техниката и технологиите за реализирането й до която достигнах ,във връзка с гравитацията , като продукт на всеобщата базова същност на Вечността/ на Всемира/, състояща се от : неделимо и съхранимо/ вечно/ триединство от: пространство – материя – движение на кратко се свежда до: - Неограничен брой варианти на системи с гравитационно обоснован променлив обем и маса, обуславящи и гарантиращи неограничен брой варианти на директни гравитационни двигатели с различна мощност и предназначение. - Различни варианти на преход на безконечни ленти през две флуидни среди с различна плътност, обуславящи и гарантиращи варианти на директни гравитационни безконечно лентови двигатели. - Директни и индиректни гравитационни енергийни магистрали с големи енергийни мощности. 43. При реализацията на съответните достижения спазвах и някои ненарушими принципи като:  - Никой и по никакъв начин не може да открие нещо , което реално, като същност и природен закон не съществува във Всемира и не е продукт на триединството от: пространство – материя – движение. - Никой и по никакъв начин не може да изобрети нещо, което да не произтича от неделимото и съхранимо триединство от: пространство-материя – движение и в противоречие с ненарушимите природни/ божи/ закони, които произтичат от него /триединството/. 32. Теориите , които създадох за обективно теоретично обяснение на постигнатото са: - Теория за безкрайност на енергията във времето. - Обща теория за енергийните потоци/ полета/. - Обща теория за базовата същност на вечността.    Неразбирането на тези теории, които засягат не само физиката, но и цялото обективно познание ,във всички негови направления , като и вярата и религиите, въпреки тяхната обосновка от конкретните реалности и ненарушимите природни закони, дълго време ще продължи и след, като техниката за използуване на гравитационната енергия, която те предлагат навлезе в живота на хората.   -                  


Тагове:   открития,


Гласувай:
11. анонимен - доктора
19.04.2010 10:02
винаги ми е била интересна визията едноокия на слепите е цар. АМИ ВИЗИЯТА: ДВУОКИЯТ МОГАТ ЛИ СЛЕПИТЕ ДА ГО ПРИЗНАЯТ ЗА ВОДАЧ. АМИ ТОЗИ КОЙТО ВИЖДА С ДВЕ ОЧИ И С ЦЯЛОТО СИ ТЯЛО КАТО ЕНЕРГИЕН ПОТОК. смятам че не ще го признаят за водач и наистина иска време. УЧИТЕЛЮ дори само едно нещо да беше открил и обяснил на хората А ИМЕННО ЧЕ ОКОЛО НАС И В НАС СЕГА В МИНАЛОТО И В БЪДЕЩЕТО ТОЕСТ ЗАВИНАГИ Е ВЕЧНОСТТА-ВЕЧНАТА НЕЛИНЕЙНАТА ПРАВЕЩА СВЕТА НА ПРИНЦИПА НА БЕЗКРАЙНО МЕРНАТА АБСОЛЮТНО СЪЗНАТЕЛНА ПРОГРАМА, дори само това да беше обяснил щеше да си ВЕЛИК ГЕНИЙ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, а ти си обяснил това което хората наричат ВСИЧКОТО. ДОН ХУАН /ТОВА НЕ Е ИСТИНСКОТО ИМЕ НА ЧОВЕКА СТОЯЩ ЗАД ТОЗИ ПСЕВДОНИМ/ УЧИТЕЛЯ НА КАРЛОС КАСТАНЕДА /ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ВИЖДАЩИ РАЖДАЛИ СЕ НА ТАЗИ ЗЕМЯ, НО НЕГОВИТЕ КРИТИЦИ СА ВИЖДАЛИ САМО И САМО ТОВА ЧЕ МНОГО СИ Е ПАДАЛ ПО ТЪНКАТА ЧАСТ И МНОГО ГИ Е ЛЪЖЕЛ РЕПОРТЕРИТЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЗАЩОТО ПРОСТО ЧОВЕКЪТ НЕ Е ИСКАЛ ДА МУ СЕ БЪРКАТ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ/ Е НЯКОЛКО ПЪТИ, ЧЕ НАЙ-ГОЛЯМАТА ТАЙНА Е ЧЕ В ТОЗИ ВЕЧЕН МОМЕНТ ОКОЛО НАС И В НАС Е ВЕЧНОСТТА И ТЯ НИ СЛУША. А СЕГА УЧИТЕЛЮ МИ КАЖИ ТАЗИ ВИЗИЯ ДАЛИ НЕОТГОВАРЯ НА ВИЗИЯТА НА ОТБСВ А ИМЕННО ТРОИЦАТА Е НАВСЯКЪДЕ ТОЕСТ В СУБЕКТА И ОБЕКТА ТОЕСТ ЗА ПО-РАЗБИРАЕМО ЗА ТЯХ В НАС И ОКОЛО НАС ТОЕСТ НАВСЯКЪДЕ И ТЯ ТРОИЦАТА НИ СЛУША С НАЙ СЪВЪРШЕННОТО СЕТИВО - СИЛОВИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ . ВИЗИЯТА НА ОТБСВ Е ПО-СЪВЪРШЕННА И ЩЕ БЪДЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ПО-РАЗБИРАЕМА И ЗА ТЯХ. ТЯ ОТБСВ ОПИСВА ВЕЧНОСТТА НЕ САМО С ДУМИ, НО И С ВЕЛИКОЛЕПНИ ФОРМУЛИ, НО ДЪЛГО ВРЕМЕ НАИСТИНА ЩЕ ОСТАНЕ НЕРАЗБРАНА. КАКТО И ДА ГО ГЛЕДАМ САМО ДВИГАТЕЛЯ ЩЕ ИМ ДАДЕ ШАНС ДА ИМАТ ШАНС ДА РАЗБЕРАТ ОТБСВ. МЕЖДУ ДРУГОТО ИМАМЕ ХОРА КОИТО ЩЕ НАПРАВЯТ ФИЛМ ЗА ТВОЯ ЖИВОТ. ИМАМЕ ХОРА И КОИТО ЩЕ НАПИШАТ КНИГИТЕ ЗА ТЕБ. ИМА ХОРА И КОИТО ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА СТРОЯТ НА БАЗАТА НА СЪЗДАДЕНОТО ОТ ТЕБ. ТЕ ВСИЧКИ СА ПРАКТИЦИ И СТРАШНО ИНТЕЛИГЕНТНИ. ВСИЧКО ОБАЧЕ ОПИРА ДО ДГД. БЕЗ ДА ГО НАПРАВЯ И БЕЗ ДА РАБОТИ НЕ БИХ СИ ПОЗВОЛИЛ ДА ГИ НАКАРАМ ДА ЗАЛОЖАТ ИМЕНАТА СИ ЗАД ТЕОРИЯТА. ЗАЩОТО МИСЯ
цитирай
2. анонимен - доктора
19.04.2010 10:11
ЧЕ ПРОСТО НЕ Е РЕДНО БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ /ТОЕСТ КАТЕГОРИЧНОТО ПРЕДИМСТВО И ИСТИНА/ ДА ГИ АНГАЖИРАМ ЗА ВЕЛИКОТО ДЕЛО. ВСЕ ПАК НА ТЯХ ИМ Е ТРУДНО ДА ОСЪЗНАЯТ НЯКОИ ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕОРИЯТА /СЛЕД КАТО ВИДЯТ ДВИГАТЕЛЯ ПО-ЛЕСНО ЩЕ НАСИЛЯТ СЪЗНАНИЕТО СИ ДА ГИ РАЗБЕРАТ И ОСЪЗНАЯТ. ЕДИНСТВЕНО СИЛОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ КОЕТО МОЖЕ ДА УПРАЖНИ ЧОВЕК ВЪРХУ СЪЗНАНИЕТО СИ Е ТОВА НА ДУШАТА, НО ТОВА Е ДРУГ РАЗГОВОР/, ТОЕСТ ДА ДЕЙСТВУВАТ НА ПРИНЦИПА НА "НЕТОМА". АЗ СЪМ ГИ ПРЕДУПРЕДИЛ, ЧЕ КОГАТО ДВИГАТЕЛЯ Е ГОТОВ ЩЕ СЕ РАЗГЪРНЕ ШИРОКА ПО МАЩАБ КАМПАНИЯ, НО НАИСТИНА САМО КОГАТО ДГД БЪДЕ ГОТОВ. ТОГАВА ЩЕ СЕ НАМЕРЯТ И ИНВЕСТИТОРИ И РАЗБИРАТЕЛИ И ФИЗИЦИ КОИТО ДА ПРЕНАПИШАТ ФИЗИКАТА И ХИМИЯТА ТАКА КАКТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ. ИДВАТ ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА УЧИТЕЛЮ. АМИН.
цитирай
3. анонимен - доктора
19.04.2010 10:18
напрактика на базата на еф по косинус от деветдесет градуса според мен действуват торнатдата и циклоните, а и реализираните от някои изобретатели торзионни двигатели, но те не виждат връзката учителю между гравитацията и реализиран и самоподдържащ се вихър който помита всичко по пътя си. със здраве.
цитирай
4. анонимен - доктора
19.04.2010 12:36
имай предвид, че в определението за пространството има според мен едно нещо което учителю така както го даваш ще ги въведе в бъдещето във заблуда. това е че казваш чрез думи, че пространството е тримерно тоест определимо с три измрения. аз смятам, че за да се наблегне на визията че бог се развива и съхранява на принципа на безкрайно интелигентна програма с нула равно на прастранството и еденица равно на материята и програмист тоест активната страна на вечностт, подреждаща нулата и еденицата равно на движението тъ за да се спази тази визия трябва да се има предвид, че ако няма отправна система пространството предвид че е пълното равенство на истинския смисъл на дупката е с безкраен брой измерения както и движетието е с безкраен брой посоки. пространството става определимо само при наличие на отправна система. предвид че всичко около нас са реални отправни системи то е определимо с три координати /повече координати са си обсолютна глупост/ като обем, но ти знаеш колко на брой са реално координатните системи във всемира. затова ми е другата дума, че бог е абсолютната отправна система защото държи всичките координати в ръцете си и при една безкрайна програма всичко започва, е и свършва в него. единствено спрямо него всичко е в покой и е равномерно разпределено независимо че имаме вечно движение. може би немога да обясня много сносно НЕОБЯСНИМОТО но както и преди съм ти казвал ще продължавам да опитвам до безкрай. е поне докато съм жив в тази координатна система. напрактика и пространството и материята и движението предвид, че са вечни и безкрайни са неопределими по същност или иначе казано определими и обословени са само от собствените си същности. те са мисля ако негреша това което се нарича във физиката и математиката безразмерни велечини, макар че не съм сигурен доколко физиката и математиката влагат този смисъл в тези думи. знам, че конкретно с тези думи няма да се съгласиш много много, но немога по-ясно да ги обясня. със здраве учителю.
цитирай
5. анонимен - доктора
19.04.2010 13:03
ОСНОВЕН АСПЕКТ НА ЕДИННАТА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО: НЕ СЕ ЛИ ПРИЕМЕ КАТО ОСНОВОПОЛАГАШ ПРИНЦИПА ОТКРИТ ОТ УЧИТЕЛЯ, ЧЕ ВСИЧКО Е ОТ ТРОИЦАТА /МАТЕРИЯТА, ДВИЖЕНИЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО/, В ТРОИЦАТА И ВСИЧКО Е ВЪВ ТРОИЦАТА И ЧЕ АКО ИМА ИСТИНСКИ БОГ ТО ТОЙ Е САМО И САМО ТРОИЦАТА, НИКОГА НЕ ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕНА СВЯСТНА И ВСЕОБЕМАЩА И ВСЕОБЯСНЯВАЩА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО. АМА ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО ЗНАЧИ НИКОГА. ЕДИН МИГ РАЗТЕГНАТ В БЕЗКРАЙНОСТТА. Е ПРИ ВЕЧНО ДВИЖЕНИЕ ИСТИНСКА БЕЗКРАЙНОСТ В СТРУКТУРНИТЕ ФОРМИ НА МАТЕРИЯТА НЯМА. ПРИ ЕДНО ПРОПОРЦИОНАЛНО НА МАСАТА И РЕАКТИВНО ПО СЪЩНОСТ ПОЛЕ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАКВОТО Е ГРАВИТАЦИОННОТО ВСЯКА ЕДНА СТРУКТУРА НА МАТЕРИЯТА СЕ ПРЕНАПИСВА И ТО ОТ РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ ОТ ГРАВИТАЦИОННИТЕ ПОЛЕТА ДОСТИГНАЛИ ДО НЕЯ И ИДВАЩИ ОТ ДАЛЕЧНИТЕ МАТЕРИАЛНИ ОБЕКТИ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МИГА ОТ "ВРЕМЕТО" /ВРЕМЕ НЯМА, НИКОГА НЕ Е ИМАЛО И НИКОГА НЯМА ДА ИМА/. ТОВА НАПИСВАНЕ ПРАВИ АБСУРДНА ВИЗИЯТА ЗА КОНСТАНТНА МАСА НА КОЯТО И ДА БИЛО СТРУКТУРА. ПО СКОРО ИМАМЕ НЕПРИКЪСНОТО ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЧТИ РАВНОВЕСНА МАСА НА ТЕЛАТА ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МИГ НА ВРЕМЕТО. АМИН.
цитирай
6. анонимен - доктора
19.04.2010 13:38
НАПРАКТИКА ТВОИТЕ ТРИ ТЕОРИИ И ВЕНЕЦЪТ ОТ ТЯХ ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА БАЗОВАТА СЪЩНОСТ НА ВЕЧНОСТТА СЪДЪРЖАТ СЛЕДНИТЕ ЛЕЛЕЯНИ ТЕОРИИ И СХВАЩАНИЯ ОТ БРАТЯТА ФИЗИКОХИМИЦИ: 1. ЕДИННА ТЕОРИЯ НА ВСИЧКО, 2. ЕДИННА ТЕОРИЯ НА ПОЛЕТО, 3. КВАНТОВА ТЕОРИЯ НА ГРАВИТАЦИЯТА, 4. КВАНТОВА ТЕОРИЯ НА ВСИЧКО И ОТКЪДЕ ИДВАТ ПО ПРИНЦИП КВАНТОВИТЕ ПРИНЦИПИ И КОЕ ГИ ОПРЕДЕЛЯ. 5. НОВА ТЕОРИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА, 6. НОВА И МНОГО ПО-ИСТИНСКА ФИЛОСОФИЯ, МЕТАФИЗИКА И РЕЛИГИЯ /ТЕЗИ НАУКИ СА ДОСТА СВЪРЗАНИ ПО МЕЖДУ СИ ХА-ХА-ХА/. 6. ИСТИНСКА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА И АБСОЛЮТНОСТТА И КОЕ ВЪВ ВЕЧНОСТТА Е ОТНОСИТЕЛНО И АБСОЛЮТНО И ОТКЪДЕ ИДВАТ ТЕЗИ СЪЩНОСТТИ. 7. НОВА ЕНЕРГЕТИКА ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПИТЕ НА БЕЗКРАЙНОСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ВЪВ ВРЕМЕТО И ДОСТЪП НА ЧОВЕКА ДО ТАЗИ БЕЗКРАЙНОСТ. 8. ЕРАТА НА НОВИЯ ЧОВЕК, КОЙТО ЩЕ СЕ ЗАМИСЛИ КАКВО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НА БЛИЖНИЯ СИ /ТУК ВЪВ БЛИЖНИЯ СИ ВКЛЮЧВАМ ХОРАТА ЖИВОТНИТЕ, РАСТЕНИЯТА И ВСИЧКО КОЕТО НИ ЗАОБИКАЛЯ/ И СПРЯМО ТОВА ЗАМИСЛЯНЕ КОЕТО ЩЕ Е ЯСНОТО МИСЛЕНЕ ВЪВЕДЕНО КАТО ТЕРМИН ОТ ВЕЛИКИЯ КАРЛОС КАСТАНЕДА, ЧУТО ОТ НЕГОВИЯ ВЕЛИК УЧИТЕЛ ДОН ХУАН, ТЪ НА БАЗАТА НА ТОВА ЯСНО МИСЛЕНЕ СЪОБРАЗЕНО С ИСТИНСКИТЕ БОЖИИ ЗАПОВЕДИ = САМО И САМО НЕОТМЕНИМИТЕ ПРИРОДНИ ЗАКОНИ ЧОВЕК ЩЕ ИЗГРАДИ И СЕБЕ СИ И НОВИЯТ СИ СВЯТ АКО ИСКА ДА ПРОСЪЩЕСТВУВА КЪТО ВИД ВЪВ ВЕЧНОСТТА. МОГА ДА ИЗБРОЯВАМ МНОГО, НО И ТОВА ИЗБРОЕНО Е ДОСТАТЪЧНО АКО ИМАТЕ СИЛА ДА ПОВЯРВАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ВЕЛИЧИЕТО НА СЪЗДАДЕНОТО ОТ ЕДИН "ОБИКНОВЕН" БЪЛГАРЕН ГЕОРГИ КОЛЕВ МИХОВ. МИСЛЕТЕ ЯСНО БРАТЯ И СЕСТРИ ПЪК КОГАТО СТАНЕ ДГД /АЗ ЗНАМ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕ, НО ВАЖНОТО Е ДА СТАНЕ ДОКАТО УЧИТЕЛЯ Е ЖИВ. ВАЖНО Е ЗА МЕН И ВАС И ЗА ВНУЦИТЕ НА НАШИТЕ ПРАВНУЦИ/ ТОВА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ НА НЯКОИ ОТ ВАС ДА СЕ ПРИНУДИТЕ ДА МИСЛИТЕ ЯСНО. СТИГА ТОЛКОВА. АМИН.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: gmihov
Категория: Технологии
Прочетен: 3377709
Постинги: 3734
Коментари: 6009
Гласове: 5113
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031